BACCARAT

Cách chơi

Casino, hoặc baccarat là một trò chơi bài so sánh chơi giữa hai tay: 'người chơi' và 'chủ ngân hàng'. Nhà cái chia hai lá bài cho tay người chơi và tay ngân hàng. Khi mỗi tay đã đứng hoặc rút lá bài, kết quả được xác định bằng cách so sánh số điểm của mỗi tay. Mỗi cuộc đảo chính baccarat (một vòng của một trò chơi) có ba kết quả có thể xảy ra: 'player' (người chơi có điểm số cao hơn), 'banker' và 'tie'.

Các loại cá cược

Loại Giá Điều kiện chiến thắng Loại Giá Điều kiện chiến thắng
Cái 1.95 Banker has the higer score Cái đôi 12.00 Bank's first two cards have the same point
Con 2.00 Player has the higer score Con đôi 12.00 Player's fist two cards have the same point
Hòa 9.00 Player's score equal Banker's score Có đôi 6.00 Player or Banker has the 'Pair
Không hòa 1.07 Player's score don't equal Banker's score. Không đôi 1.10 Player and Banker haven't the 'Pair'
Tài 1.50 Banker and Player totally draw 5 or 6 cards Xỉu 2.50 Banker and Player totally draw 4 cards

 Luật chơi 

  1. 1. Cards 2-9 are worth face value, 10s and face cards (J, Q, K) are worth zero, and Aces are worth 1 point. The score of a hand is the sum of all cards modulo 10, which is equivalent to the rightmost digit in the sum. For example, a hand consisting of 2 and 3 is worth 5(2+3=5); but a hand consisting of 6 and 7 is worth 3(6+7=13). A hand consisting of 4, 6 and 10 is worth zero(4+6+10=20).
  2. 2. If either the player or the banker (or both) achieves a total of 8 or 9 on the initial deal (known as a 'natural'), no further cards are drawn and the outcome is immediately determined by comparing the two totals. If neither has a natural, the play proceeds as follows:
  3. 3. The order of drawing card is: 'player','Banker'. Rules of drawing card:

Player

If the Player has an initial total of 0-5, he draws a third card. If the Player has an initial total of 6 or 7, he stands.

Banker

If the Player stood pat (i.e. has only two cards), the Banker draws a third card if he has 0-5 and stands if he has 6 or 7.

If the Player drew a third card, the Banker acts according to the following more complex rules:

  • If the Player drew a 2 or 3, the Banker draws if he has 0-4, and stands if he has 5-7.
  • If the Player drew a 4 or 5, the Banker draws if he has 0-5, and stands if he has 6-7.
  • If the Player drew a 6 or 7, the Banker draws if he has 0-6, and stands if he has 7.
  • If the Player drew an 8, the Banker draws if he has 0-2, and stands if he has 3-7.
  • If the Player drew an ace, 9, 10, or face-card, the Banker draws if he has 0-3, and stands if he has 4-7.

 Ví dụ 

Cược Con Cái Trò chơi Lãi Lỗ
Loại Giá Thành tiền Bỏ lá bài đầu tiên Rút bài Bỏ lá bài đầu tiên Rút bài Kết quả Không hòa Cái đôi / Con đôi Có đôi / Không đôi Tài / Xỉu
Con 2.00 100 2,6   1,5   Con Đồng Ý   Không đôi Xỉu 100
Con 2.00 100 A,10 2 J,J 4 Cái Đồng Ý Cái đôi Có đôi Tài -100
Hòa 9.00 100 3,4   5,10 2 Hòa Không đồng Ý   Không đôi Tài 800
Không hòa 1.07 100 4,K 4 6,Q   Con Đồng Ý   Không đôi Tài 7
Con đôi 12.00 100 3,3   A,6   Cái Đồng Ý Con đôi Có đôi Xỉu 1,100
Có đôi 6.00 100 4,10 4 7,Q   Con Đồng Ý   Không đôi Tài -100
Tài 1.50 100 A,10 8 3,J   Con Đồng Ý   Không đôi Tài 50
Xỉu 2.50 100 3,4   5,10 2 Hòa Không đồng Ý   Không đôi Tài 0
WhyUs