Long Hổ

Cách chơi

Long Hổ là trò chơi bài dễ nhất trong sòng bạc. Nhà cái chia hai lá cho mỗi trò chơi, một lá dành cho Rồng và một lá dành cho Hổ. Nếu kết quả của trò chơi là loại bạn đặt cược, bạn sẽ thắng.

Cách chơi

Loại Giá Điều kiện chiến thắng
Long Hổ 1.95 Dragon has bigger card
Hổ 1.95 Tiger has bigger card
Đôi 12 Dragon's and Tiger's cards have the same point

 Luật chơi 

1. The game compares both the point and the suit of the cards, points first.
2. The points of the cards from smallest to biggest are (ignore the suit): A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K.
3. The suits of the cards from smallest to biggest are: (Diamonds) (Clubs) (Hearts) (Spades); for example, 8 is bigger than 8, 8 is bigger than 8;
3. If the points and the suit of the both sides are the same, the outcome of game is Tie, the bets on Dragon and Tiger will be returned.

 Ví dụ 

Cược Trò chơi Lãi Lỗ
Loại Giá Thành tiền Long Hổ Hổ Kết quả Đôi
Long Hổ 1.95 100 8 2 Long Hổ Không đồng Ý 95
5 5 Hổ Đồng Ý -100
8 8 Long Hổ Đồng Ý 95
5 5 Hòa Đồng Ý 0
Đôi 12 100 8 8 Hổ Đồng Ý 1,100
5 5 Hòa Đồng Ý 1,100
2 8 Hổ Không đồng Ý -100
WhyUs