Số đề Campuchia

Cách chơi

LottoCP (cách chơi của xổ số Việt Nam tại Phnom Penh) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn sẽ thắng

 Các loại cá cược 

Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng Loại trò chơi số Điều kiện chiến thắng
Chiều dài Vị trí và Phạm vi Chiều dài Vị trí và Phạm vi
2D(Đảo/Chéo)AXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-A' at least once 3D
(Đảo)
AXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-A' at least once
BXX(00-99)  XX equals first 2 digits of 'B'BXXX(000-999)  XXX equals last 3 digits of 'B'
CXX(00-99)  XX equals first 2 digits of 'C'CXXX(000-999)  XXX equals last 3 digits of 'C'
DXX(00-99)  XX equals first 2 digits of 'D'DXXX(000-999)  XXX equals last 3 digits of 'D'
Bao LôXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-Bao Lô' at least onceBao LôXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-Bao Lô' at least once
2 LôXX(00-99)  XX equals a numeric string in '2D-2 Lô' at least once2 LôXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in '3D-2 Lô' at least once
ABCDXX(00-99)  XX equals a numeric string in A/B/C/D at least onceABCDXXX(000-999)  XXX equals a numeric string in A/B/C/D at least once
Xuyên 2(Số đá2)AA#BB  AA and BB all equal a numeric string in '2D-Bao Lô' at least once4DBao LôXXXX(0000-9999)  XXXX equals a numeric string in '4D-Bao Lô' at least once
Xuyên 3(Số đá3)AA#BB#CC  AA, BB and CC all equal a numeric string in '2D-Bao Lô' at least once

 Luật chơi 

1. 'A' includes n-digit number of the result,n is the length of number you bet;
2. 'B' includes the last numeric string of the lottery result;
3. 'C' includes transformed 'B',just move last 2 digits of 'B' to its head. If 'B' is abcde,then 'C' is deabc;
4. 'D' includes transformed 'B',just move last digit to the second place of the string. If 'B' is abcde,then 'D' is aebcd;
5. 'Roll', for '2D-Roll', includes last 2 digits of all numeric strings and the first 2 digits of 'B','C' and 'D'. For '3D-Roll',it includes the last 3 digits of all numeric strings except the 2-digit strings. For '4D-Roll',it includes the last 4 digits of all numeric strings except the 3-digit strings;
6. 'Roll2', for '2D-Roll2', includes last 2 digits of all numeric strings in lottery result and first 2 digits of 'B'. For '3D-Roll2', it includes the last 3 digits of all numeric strings in lottery result;
7. 'Mix', for '2D-Mix', Chose any 2 digits from the number to place. for '3D-Mix', Chose any 3 digits from the number to place. For example, if you bet 2D-Mix-A with the number 1234, equaling you bet 12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43 for 2D-A at the same time. 3D-Mix is similar to the 2D-Mix. '2D-Cross', the number is composed with that first digits get from first number, and the second digits get from the other to place. For example, if you bet 2D-Cross-A with the number 123^56, equaling you bet 15,16,25,26,35,36 for 2D-A at the same time.
8. As for 'Roll parlay 2' and 'Roll Parlay 3',we verify user's bet with strings in '2D-Roll'. If you bet AA#BB, the multiple of bonus is the smaller number of occurrences of AA and BB in '2D-Roll'. For example, if AA appears in '2D-Roll' once, BB three times,then the multiple is 1. If AA appear in '2D-Roll' three time and BB twice, then the multiple is 2.

 Ví dụ 

Cty: Hanoi
Cách chơi: Số đề Campuchia
2D (Giá: 70)3D (Giá: 600)4D (Giá: 7500) Xuyên 2
(Giá:600)
Xuyên 3
(Giá:5000)
ABCDBao Lô2 LôABCDABCDBao Lô2 LôABCDBao Lô
Kết quảĐảoĐảo
OddXỉu76201^76(Chéo)*049-51160283067(3D Đảo)249605-6081*01*06101**136#4611#24#07
2D-A85 11 87 4885 11 8711
3D-A028 051 700700051028
4-Digit5610 4746 6090 1846
0624 1021 7157 3797
3194 2249
5610
6090
224910214746
1846
0624
5-Digit12336 09924 87096
10830 36306 01218
88481 04170 52050
16076(B)
10830
04170
52050
5205004170041701223609924
B16-076160761607616076
C76-160761607616076160
D16-60716607166071660716607
Doanh thu(Cược=10)2,00050020603,200840703024060402,5002,300602,200640960
Nhiềux3x1x1x1x7x3x2x1x1--x1x2x1--x1x1x1
Tiền thắng(Cược=10)2,1007007007004,9002,1001,4006,0006,000--6,00012,0006,000--7,5006,00050,000
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều
Cty: Ben Tre
Cách chơi: Số đề Campuchia
2D (Giá: 70)3D (Giá: 600)4D (Giá: 7500) Xuyên 2
(Giá:600)
Xuyên 3
(Giá:5000)
ABCDBao Lô2 LôABCDABCDBao Lô2 LôABCDBao Lô
Kết quảĐảoĐảo
OddSmall53105^34(Chéo)3*43-52533332453(3D Đảo)123122-1252*02*04557**761#7637#76#25
2D-A37373737
3D-A333333333
4-Digit6485 4131 0147 047641310147715704760476
5-Digit15061 61040 75250
36266 85077 36812
90839 16176 95661
12019 74882
11253(B)
9083075250752507525015061
95661
16176
B11-2531125311253
C53-1125311253112
D13-125131251212513125
Doanh thu(Cược=10)50050020602,3001,900401024060401,9001,700401,800460690
Nhiềux1x1x1x1x4x2x1x1x1--x1x1x1--x1x1x1
Tiền thắng(Cược=10)7007007007002,8001,4007006,0006,000--6,0006,0006,000--7,5006,00050,000
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều
WhyUs